Privacy Verklaring VNPG

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG), gevestigd aan Apartado 164, 17240 Llagostera, Spain, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.vnpg.nl
Apartado 164, 17240 Llagostera, Spain
+34 972831607
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG). Hij/zij is te bereiken via info@vnpg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:-    Voor- en achternaam
–    Geslacht
–    Geboortedatum
–    Adresgegevens
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
–    IP-adres
–    Bankrekeningnummer
–    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
–    Locatiegegevens
–    Gegevens over uw activiteiten op onze website
–    Lijst met contactgegevens van de klant via een app
–    Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebe-zoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@VNPG.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en activiteiten en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten e.d.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona) tussen zit. Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: mysgl database op de server van de vereniging onder WordPress en de daaraan gekoppelde plugins voor de (jaarlijkse/regelmatige) activiteiten en excel bestanden zowel voor de leden administratie als voor de penningmeester veelal geplaatst op individuele computersystemen. Deze bestanden worden gebruikt voor de analyse van de verstuurde mails en voor het up to date houden van de leden-lijst en de financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor de de van persoonsgegevens van twee jaar, binnen deze periode kunnen we goede afwikkeling borgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en berichten kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analy-tics Functie: Analytische cookie die websitebezoek met een bewaartermijn: 2 jaar]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daar-naast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) en heeft u het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@VNPG.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege-vens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona (VNPG) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@VNPG.nl

 

Onze Sponsors

weblogo VNPG

Vereniging van Nederlanders in de Provincie Gerona
Apartado 164, 17240 Llagostera

info@vnpg.nl